MODA VE TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ KABULÜ (2018 - 2019 Öğretim Yılı)

MODA VE TEKSTIL TASARIMI BÖLÜMÜ KAYIT KABUL YÖNERGESI

Amaç

Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümüne alınacak öğrencilerin seçilmesi amacı ile yapılacak sınava ilişkin uygulama esaslarının belirlenmesidir.

Önkayıt

Madde 2-  (1)Yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir.

(2) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Adaylardan ön kayıt yaptırabilmeleri için, İlgili yıla ait Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenmemiş TYT puanları dikkate alınır. Adayın, TYT’nin herhangi bir puan türünden en az 150 veya daha yüksek bir ham puana sahip olması gerekir.

(3) Yurt dışı kontenjanından yararlanacak adaylardan İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından kabul edilen sınavlara girerek yeterli puanı sağlamaları ve/veya istenen diplomalardan birine sahip olmaları koşulu aranır. Bu durumda olan öğrencilerden bir portfolyo sunmaları istenebilir.

Madde 3- (1) Adayların sahip olmaları gereken diğer şartlar ve aday kaydı için gerekli belgeler belirlenerek ilan edilir.

Madde 4- (1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Her aday ön kayıt işlemlerini kendisi yapabileceği gibi posta yolu ile de yapabilir ya da bir yakınına yaptırtabilir.

Madde 5- (1) Giriş sınavlarının ilgili aşamalarına girecek olan adayların yanlarında getirmeleri gereken malzemeler ve yapmaları gereken hazırlıklar önceden belirlenerek adaylara duyurulur. Adaylar başvurdukları bölümlerin sınavları için istenen malzemeleri ve diğer hazırlıkları tümüyle yerine getirmek zorundadırlar. Hazırlığı tam olmayan aday sınava alınmaz.

Sınav Jürisinin Oluşturulması

Madde 6-(1) Sınav jürisi, İlgili Bölüm Başkanlığı tarafından önerilen, konusunda uzman öğretim elemanları arasından Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Sınav jürisi en az 3 kişiden oluşur.

Sınavlar

Madde 7- (1) Sınavlar iki aşamada gerçekleştirilir. Giriş sınavlarında adayların ilgileri, yaratıcı düzeyleri, analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri, çalışma disiplinleri ve sorumluluk duyguları ölçülür.

Sınavlar

Madde 8- (1) Birinci aşama sınavı, var olan imge ya da objenin görsel algılanması, ölçeklendirilmesi ve görsel anlatımını içeren çizim sınavıdır. (Görsel Algılama ve Çizim)

(2) İkinci aşamada adaylardan, en az bir tasarım problemi verilerek belirlenen sürede görsel ya da isteğe bağlı iki ve/veya üç boyutlu malzemeler kullanmak suretiyle, stüdyo ortamında çalışmaları istenir.

Değerlendirme

Madde 9-  (1) Sınavlarda adayların yaptıkları çalışmalar yaratıcılık, konuya uygunluk, özgünlük ve sunum kalitesi dikkate alınarak jüri tarafından değerlendirilir.

(2) Jüri üyeleri tarafından Sınavlarda tam not 100 (yüz) üzerinden değerlendirme yapılır. Özel Yetenek Sınavı Puanı(ÖYSP) iki sınavın notlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.

(3) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Adayların TYT puanı, OBP(Ortaöğretim Başarı Puanı) ve  ÖYSP(Özel Yetenek Sınavı Puanı) dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esaslara göre YP-Yerleştirme Puanı hesaplanır.

(4) ÖYSP-Özel Yetenek Sınavı Puanları, adayların YP-Yerleştirme Puanlarının tespitinde  ağırlıklandırmaya girebilmesi için standart puanlara çevrilir. Ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde her adayın ÖYSP Standart Puanı(ÖYSP-SP) bulunur.

(5) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Buna göre, adayların Yerleştirme Puanları (YP):

             -ÖYSP-SP puanının  %117'si,

             -OBP'nın % 11'i,

             - TYT puanının %22'si alınmak suretiyle hesaplanır.

(6) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için Moda ve Tekstil Tasarımı lisans programını seçecek adaylara OBP'nin 0,03'ü oranında ayrıca ek puan verilir. İlgili ortaöğretim kuruma 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için ek puan uygulanmaz.

(7) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Yerleştirme Puanı tespitinde, adayın TYT puan kartında belirtilen puanlarından en yüksek olan TYT puanı ve ÖSYM kayıtlarında yer alan Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) dikkate alınır.

Madde 10-  (1) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar bu şekilde belirlenir ve Yerleştirme Puanları (YP)’na göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilir.

(2) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Burslu veya indirimli kontenjanlardan yararlanacak adayların seçimine ilişkin esaslar ile YP-Yerleştirme Puanı'nın tespitinde dikkate alınan ÖYSP(Özel Yetenek Sınavı Puanı)'nın belirlenmesiyle ilgili ayrıntılar Senato tarafından kararlaştırılır.

(3) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Adaylar yerleştirme puanlarına göre sıralanır. Yerleştirme puanı eşit olan adayların sıralamasında:

 a) TYT puanı yüksek olana,

 b) Bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan adaya,

 c)Yaşı küçük olan adaya öncelik tanınır.

Madde 11- (1) Kesin kayıt hakkı kazananlara dair Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış listeler Fakülte tarafından ilan edilir.

Kesin Kayıt

Madde 12- (1) İlan edilen kontenjan içinde yer almak suretiyle kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, programa süresi içinde kesin kayıt yaptırırlar. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtları, Önlisans ve Lisans Programları Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre yapılır.

(2) Kontenjan açığı olduğu takdirde, daha önce duyurulan tarihlerde, yedek listede ilan edilenler arasından yapılacak ön kayıtta en çok yerleştirme puanına sahip olan adaylardan başlamak suretiyle boş kontenjanlara kayıt yapılır. Bu süre geçtikten sonra kontenjan açığı olsa bile kesin kayıt yapılamaz. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.

(3) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü’ne burslu veya indirimli olarak kabul edilecek adaylar aşağıda belirtilen şekilde tespit edilir.

a) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Burs, TYT ham puanı 250 ve üzeri olan adaylardan ÖSYS Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjan dâhilinde Yerleştirme Puanı en yüksek olan öğrencilere verilir.

b) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) %50 İndirim, TYT ham puanı 200 ve üzeri olan adaylardan ÖSYS Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjan dâhilinde Yerleştirme Puanı burs almaya hak kazananlardan sonraki en yüksek olan öğrencilere verilir.

c) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) %25 İndirim, TYT ham puanı 150 ve üzeri olan adaylardan ÖSYS Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzunda ilan edilen kontenjan dâhilinde Yerleştirme Puanı burs ve %50 İndirim almaya hak kazananlardan sonraki en yüksek olan öğrencilere verilir.

Madde 13- (1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Onikinci maddede belirtilen koşullara uygun adaylarla doldurulamayan burslu veya indirimli kontenjanlara ücretli olarak öğrenci kabul edilir.

Madde 14-(1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Burslar ve indirimler, Üniversitemiz “Önlisans ve Lisans Programları Burs Yönergesi”nde belirtilen koşulların sağlanması halinde devam eder.

Madde 15- (1) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43)Yurt içi ve yurt dışındaki herhangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar burstan yararlanamazlar.

(2) (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) Burslu olarak öğrenime başlayıp lisans seviyesindeki her hangi bir yükseköğretim programından daha önce mezun olduğu sonradan tespit edilenlerin bursları kesilir ve yapılmış olan burs bedelleri kendilerinden talep edilir.

Geçici Madde 1- (Değişik SK 02.05.2018-340-A/8 / MH 02.05.2018-43) “Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Giriş Sınavları Yönergesi” ile “Moda Ve Tekstil Tasarımı Bölümü Öğrenci Kabulü ve Yerleştirme Puanlarının Tespiti Esasları”  yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 16- (1) Bu yönerge İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Madde 17- (1) Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.


Bu yönerge 08.04.2016 tarih ve 272/A5 sayılı Senato kararı ve 03.05.2016 tarih ve 18 sayılı Mütevelli Heyet kararı ile yürürlüğe girdi.

Ön Kayıt Formu için lütfen tıklayınız...