MMC 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 220
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri, iletişim çalışmaları alanını şekillendiren başlıca kuramlarla tarihsel çerçeveleri içerisinde tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kitle iletişim süreçlerindeki gelişmeler ve bu süreçlerin tarihsel konjonktürleri arasındaki ilişkileri tartışabilecektir
  • temel kitle iletişim modellerini tanımlayabilecektir
  • temel kitle iletişim kuramlarını ve bu kuramların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabilecektir
  • ders kapsamında işlenen iletişim kuramları perspektifinden medya toplum ilişkisini tartışabilecektir
  • ders kapsamında işlenen iletişim kuramlarını farklı medya metinlerinin analizine uygulayabilecektir
  • medya metinlerinin analizinde, iletişim alanına ait uygun terminolojiden faydalanabilecektir
  • akademik dilde bir ödev yazabilecek beceriyi sergileyebilecektir
Ders Tanımı Bu ders çerçevesinde aşağıdaki kuramlar incelenecektir: çoğulcu medya paradigması, Marxist medya kuramı, eleştirel medya kuramı, medyanın ekonomi politiği, kültürel çalışmalar.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuramlar ve kitle iletişim çalışmaları
3 Kitle kültürü ve kitle toplumunun yükselişi ve Fordist dönem Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11
4 Medya ve toplum üzerine erken dönem yaklaşımlar /Ampirisizm Mattelart & Mattelart, s.19/25. P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action
5 İletişim Modelleri /Medya Kuramlarında Genel Temalar Mc Quail, Mass Communication Theory, s.68/76 ve 86/94.
6 İletişim Modelleri Hypodermic Needle, agenda setting, gatekeeping, uses and gratification and the spiral of silence, S. Trenholm, Making Through Communication, s.296/331.
7 Film Gösterimi
8 Vize
9 Markist Medya Kuramı/ Güç, İktidar, Ideoloji Arthur Asa Berger, Marxist Media Analysis, s.32/55.
10 Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu Mattelart & Mattelart, s.57/68.
11 Medyanın Ekonomi Politiği Mattelart & Mattelart, s.91/107.
12 Kültürel Çalışmalar Mattelart & Mattelart, s.83/90.
13 Ağ Toplumu Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford UnıversWiley-Blackwell – pp. 19-29 & 33-38.
14 Vize II
15 Dönem sonu değerlendirmesi
16 Dönem sonu değerlendirmesi

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen okumalar
Önerilen Okumalar/Materyaller Vizeler klasik sorulardan oluşacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
3
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
163

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir tasarım koleksiyonunu tasarlamak ve gerçekleştirmek.

X
2

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygulamak.

X
3

Tasarım araştırmasına yönelik farkındalık geliştirmek ve bireysel olarak tasarım araştırmasını yürütmek.

X
4

Bir yabancı dili iyi ve gelişmiş  seviyede kullanmak.

X
5

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirmek.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel  konular, değişimler ve akımları tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izlemek, gözlemek ve analiz etmek.

X
7

Moda ve Tekstil Tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak.

X
8

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarının ve gelişmelerinin farkına varmak, bunları analiz etmek ve uygulamaya entegre etmek.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına süregiden bir analitik ve profesyonel yaklaşım geliştirmek.

X
10

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, kişisel yaşam boyu öğrenme tavrının öneminin ve ihtiyacının farkında olabilmek.

X
11

Moda ve Tekstil Tasarımı alanında edindiği kuramsal  bilgileri anlamak, yorumlayabilmek ve  uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest